Menu
Bel ons
Kinderfysiotherapie Theeuwes
Privacy Policy 

Praktijk voor Kinderfysiotherapie Theeuwes hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk voor Kinderfysiotherapie Theeuwes houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

·         Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, 
  deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

·         Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
  voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

·         Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
  persoonsgegevens;

·         Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
  persoonsgegevens gewaarborgd is;

·         Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
  doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

·         Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
  respecteren.

Als Praktijk voor Kinderfysiotherapie Theeuwes zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens::

Kinderfysiotherapie Theeuwes
Gelderselaan 2
6523LJ Nijmegen
024-3295836


Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Praktijk voor Kinderfysiotherapie Theeuwes verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

·         Om u te helpen bij de hulpvraag omtrent uw kind

·         Om informatie van derden te krijgen over de hulpvraag van uw kind

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u zelf vragen:

·         Voornaam

·         Tussenvoegsel

·         Achternaam

·         E-mailadres

·         Geslacht

·         Telefoonnummer

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen van uw kind (met een toestemmingsverklaring omdat uw kind minderjarig is)

·         Voornaam

·         Tussenvoegsel

·         Achternaam

·         Geslacht

·         Adres

·         Geboortedatum

·         BSN nummer en paspoortnummer

·         Verzekeringsnummer

·         Hulpvraag en eventueel het invullen van een oudervragenlijst

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

·         Informatie van huisarts, jeugdarts en / of specialist, leerkracht

·         Verslaglegging naar huisarts, jeugdarts en/of specialist, leerkracht

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Praktijk voor Kinderfysiotherapie Theeuwes  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist (maximaal 15 jaar)

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

·         Alle personen Praktijk voor Kinderfysiotherapie Theeuwes van uw gegevens kennis
  kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

·         We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

·         We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

·         Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
  technische incidenten;

·         We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

·         Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.